Đăng Ký Gia Sư Tại Bảo Anh

Đăng nhập qua facebook để đăng ký làm gia sư, xem danh sách lớp và chọn lớp phù hợp.

Danh sách lớp gia sư

Danh sách lớp lớp cần gia sư, liên tục cập nhật bản danh sách lớp mới nhất 24/24. Liên hệ tư vấn: 0979.271.260 cô Hà

Mã số :107 - Lớp 10 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 130k - Khu vực dạy đền lừ hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :118 - Lớp 10 - Môn Toán - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy ngô quyền hà đông. - Yêu cầu sinh viên nưHs rảnh chiều t3 và t5.

Mã số :117 - Lớp 7 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy núi trúc ba đình. - Yêu cầu sinh viên sư phạm

Mã số :116 - Lớp 6 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy linh đàm hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :89 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy phạm văn đồng cầu giấy. - Yêu cầu sinh viên (lịch 2,4,6)

Mã số :93 - Lớp 7 - Môn Toán,Lý - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy bồ đề long biên. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :93A - Lớp 10 - Môn Lý - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy bồ đề long biên - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :100 - Lớp 8 - Môn Hóa,Lý - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy hoàng đạo thúy thanh xuân - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :92 - Lớp 6 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy yên viên gia lâm. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :112 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy ngọc lâm long biên. - Yêu cầu sinh viên

Mã số :115 - Lớp 5 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120 - Khu vực dạy minh khai hai bà trưng. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :86 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy lò đúc hai bà trưng. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :95 - Lớp 1 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy châu long ba đình. - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm

Mã số :101 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy định công hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :74 - Lớp 3 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 100k - Khu vực dạy vương thừa vũ thanh xuân. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :68 - Lớp 5 - Môn Toán,tiếng Việt - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy mai động hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm

Mã số :64 - Lớp 12 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy đê la thành đống đa. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :72 - Lớp 8 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy phúc lợi long biên. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :53 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy phúc đồng long biên. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :42 - Lớp 10 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy cát linh đống đa. - Yêu cầu sinh viên kinh nghiệm

Mã số :979 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy kdt Việt Hưng long biên. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :30 - Lớp 3 - Môn Toán,tiếng Việt - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 250k - Khu vực dạy thái thịnh đống đa. - Yêu cầu giáo viên kinh nghiệm. Dạy tối t3 t5.

Mã số :21 - Lớp 9 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy liên ninh thanh trì. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :19 - Lớp 4 - Môn tiếng Anh(kèm thêm em lớp 2) - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy linh đàm hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên Ngoại Thương

Mã số :43 - Lớp 3 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy nghĩa dũng ba đình. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :16 - Lớp 6 - Môn tiếng Anh - 1 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy đền lừ hoàng mai. - Yêu cầu sinh viên nam/nữ

Mã số :11 - Lớp 12 - Môn Hóa - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 300k - Khu vực dạy đông ngạc từ liêm. - Yêu cầu giáo viên nữ

Mã số :08 - Lớp 9 - Môn tiếng Anh - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy đốc ngữ ba đình. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :07 - Lớp 11 - Môn Toán - 2 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 150k - Khu vực dạy tôn đức thắng đống đa. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số :983 - Lớp 6 - Môn Toán - 3 Buổi/Tuần - 1 Học sinh - Học phí 120k - Khu vực dạy từ hoa tây hồ. - Yêu cầu sinh viên nữ

Mã số Lớp Môn học Buổi/Tuần Số lượng HS Học phí Khu vực dạy Yêu cầu Xử lý
107 10 Toán 2 1 130k đền lừ hoàng mai. sinh viên nữ Chọn
118 10 Toán 1 1 120k ngô quyền hà đông. sinh viên nưHs rảnh chiều t3 và t5. Chọn
117 7 Toán 2 1 150k núi trúc ba đình. sinh viên sư phạm Chọn
116 6 Toán 2 1 120k linh đàm hoàng mai. sinh viên nữ Chọn
89 1 Toán,tiếng Việt 3 1 100k phạm văn đồng cầu giấy. sinh viên (lịch 2,4,6) Chọn
93 7 Toán,Lý 2 1 120k bồ đề long biên. sinh viên nam/nữ Chọn
93A 10 2 1 150k bồ đề long biên sinh viên nam/nữ Chọn
100 8 Hóa,Lý 2 1 150k hoàng đạo thúy thanh xuân sinh viên nữ Chọn
92 6 Toán 2 1 120k yên viên gia lâm. sinh viên nữ Chọn
112 1 Toán,tiếng Việt 3 1 100k ngọc lâm long biên. sinh viên Chọn
115 5 Toán 2 1 120 minh khai hai bà trưng. sinh viên nữ Chọn
86 6 tiếng Anh 1 1 120k lò đúc hai bà trưng. sinh viên nữ Chọn
95 1 Toán,tiếng Việt 2 1 150k châu long ba đình. sinh viên kinh nghiệm Chọn
101 9 tiếng Anh 2 1 120k định công hoàng mai. sinh viên nam/nữ Chọn
74 3 Toán,tiếng Việt 3 1 100k vương thừa vũ thanh xuân. sinh viên nữ Chọn
68 5 Toán,tiếng Việt 3 1 120k mai động hoàng mai. sinh viên kinh nghiệm Chọn
64 12 tiếng Anh 1 1 150k đê la thành đống đa. sinh viên nam/nữ Chọn
72 8 tiếng Anh 2 1 120k phúc lợi long biên. sinh viên nam/nữ Chọn
53 9 tiếng Anh 2 1 150k phúc đồng long biên. sinh viên nam/nữ Chọn
42 10 tiếng Anh 2 1 150k cát linh đống đa. sinh viên kinh nghiệm Chọn
979 9 tiếng Anh 2 1 150k kdt Việt Hưng long biên. sinh viên nữ Chọn
30 3 Toán,tiếng Việt 2 1 250k thái thịnh đống đa. giáo viên kinh nghiệm. Dạy tối t3 t5. Chọn
21 9 Toán 2 1 150k liên ninh thanh trì. sinh viên nam/nữ Chọn
19 4 tiếng Anh(kèm thêm em lớp 2) 2 1 150k linh đàm hoàng mai. sinh viên Ngoại Thương Chọn
43 3 tiếng Anh 2 1 120k nghĩa dũng ba đình. sinh viên nam/nữ Chọn
16 6 tiếng Anh 1 1 120k đền lừ hoàng mai. sinh viên nam/nữ Chọn
11 12 Hóa 2 1 300k đông ngạc từ liêm. giáo viên nữ Chọn
08 9 tiếng Anh 2 1 120k đốc ngữ ba đình. sinh viên nữ Chọn
07 11 Toán 2 1 150k tôn đức thắng đống đa. sinh viên nữ Chọn
983 6 Toán 3 1 120k từ hoa tây hồ. sinh viên nữ Chọn